Statut


Statut

Slovenščina/Sloveno     Italijanščina/Italiano

1. člen: ZNAČILNOSTI DRUŠTVA Articolo 1: DENOMINAZIONE - SEDE
2. člen: CILJ – NAMEN Articolo 2: SCOPO - OGGETTO
3. člen: PREMOŽENJE, FINANČNA SREDSTVA... Articolo 3: PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI...
4. člen: ČLANI Articolo 4: SOCI
5. člen: DRUŠTVENI ORGANI Articolo 5: ORGANI SOCIALI
6. člen: OBČNI ZBOR ČLANOV Articolo 6: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
7. člen: IZVRŠNI ODBOR Articolo 7: CONSIGLIO DIRETTIVO
8. člen: PREDSEDNIK Articolo 8: IL PRESIDENTE
9. člen: NADZORNI ODBOR Articolo 9: COLLEGIO SINDACALE
10. člen: JAVNOST IN TRANSPARENTNOST... Articolo 10: PUBBLICITA’ E TRASPARENZA...
11. člen: RAZPUST Articolo 11: SCIOGLIMENTO
12. člen: KONČNO DOLOČILO Articolo 12: DISPOSIZIONE FINALE


Slovenščina/Sloveno

1.člen

ZNAČILNOSTI DRUŠTVA

SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA – ljubiteljsko športno društvo - SOCIETA' ALPINA SLOVENA GORIZIA - Associazione sportiva dilettantistica, v skrajšani obliki SPDG, je društvo z neprofitno dejavnostjo v skladu s členi Civilnega zakonika, ustanovljeno leta 1911 in z uradnim aktom leta 1945, deluje s sedežem v Gorici, Corso Verdi 51/int.

2. člen

CILJ – NAMEN

Društvo ima namen negovati planinstvo s spoznavanjem gorskega sveta in krajev, odkrivanjem njihove lepote in zanimivosti, vzbujati in razvijati pri članih, zlasti pri mladini, spoštljiv odnos do gorskega sveta in narave in gojiti planinstvo kot telesnovzgojno športno panogo.

Društvo ima tudi namen prispevati k širjenju, spoznavanju, utrjevanju in gojenju z gorništvom povezanih športnih dejavnosti (smučanje, deskanje, alpinizem, plezanje, jamarstvo,...) v tekmovalni in rekreativni obliki, ter nastopati na tekmovanjih.

Za dosego omenjenih ciljev bo društvo:

 1. spodbujalo in razvijalo ljubiteljsko športno dejavnost;
 2. prirejalo športne manifestacije in sicer kot samostojni organizator ali v sodelovanju z drugimi subjekti;
 3. spodbujalo didaktično dejavnost za uvajanje, izpopolnjevanje in specializacijo v športnih aktivnostih;
 4. preučevalo, spodbujalo in razvijalo nove metode za izboljšanje organizacije in športne dejavnosti nasploh;
 5. izvajalo poskusne programe športne vzgoje v šolah;
 6. razpisovalo tečaje za uvajanje v šport, motorično dejavnost in rekreacijo, seminarje, izobraževalne. in izpopolnjevalne tečaje za odborniški kader, trenerje in druge športne operaterje;
 7. omogočalo pripravo in vzgojo športnih ekip in tekmovalcev za tekmovalno dejavnost, sodelovanje na turnirjih, tekmah, natečajih, manifestacijah in pobudah v različnih športnih panogah;
 8. skrbelo za organizacijo rekreacijske in kulturne dejavnosti (srečanja, izleti, potovanja, razstave, prireditve, družabnosti) za boljšo uporabo prostega časa članov in skrbelo za ustrezno vzgojo in izobraževanje;
 9. upravljalo športne in kulturne objekte v lasti društva ali drugih osebkov;
 10. odpiralo, zaznamovalo, opremljalo s smerokazi in napisi gorske poti in steze;
 11. gojilo stike s sorodnimi planinskimi in športnimi organizacijami in društvi iz Furlanije Julijske krajine, Slovenije, Avstrije, Hrvaške in drugih dežel in držav;
 12. vzpostavljalo stike in podpisovalo dogovore z javnimi upravami ali drugimi osebki za upravljanje športnih objektov in pripadajočih odprtih prostorov, sodelovalo pri izvedbi športnih prireditev in pobud;
 13. prirejalo in upravljalo za svoje člane kampe, društvene bare in okrepčevalnice v povezavi s svojimi objekti in eventuelno ob športnih oziroma rekreacijskih manifestacijah;
 14. izvajalo obrobno gospodarsko dejavnost nepridobitniškega značaja: namenjeno samovzdrževanju; v tem primeru se bo društvo ravnalo v skladu z veljavnimi upravnimi in davčnimi pravili;
 15. občasno prirejalo javne nabirke sredstev, tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti, v okviru prireditev, slovesnosti, proslav ali pobud za osveščanje.

Delovanje društva je časovno neomejeno.

Društvo je nepolitično in deluje na nepridobitniški osnovi.

Društvo lahko s svojimi člani pristopa v športne zveze, v ustanove za promocijo in širjenje športa, v društva z enakimi ali podobnimi nameni in sklepa pogodbe, ki omogočajo dosego navedenih ciljev.

Društveno delovanje se uskladi s pravili in navodili športnih organizacij, s posebnih poudarkom na določila Nacionalnega olimpijskega odbora - CONI-ja, kot tudi na statute in pravilnike nacionalnih športnih zvez in/ali organizacij za promocijo športa, v katere se društvo včlani.

3. člen

PREMOŽENJE, FINANČNA SREDSTVA IN FINANČNO LETO

Društveno premoženje sestavljajo finančna sredstva, premičnine in nepremičnine.

Dohodke društva sestavljajo:

 1. članarine in prispevki članov, vštevši vpisnine za razne tečaje in podobne pobude;
 2. prostovoljni prispevki članov, nabirke, darila, volila, dediščine, prispevki javnih in zasebnih ustanov in posameznikov;
 3. prihodki od storitev in dobrin za člane;
 4. dohodki storitev in dobrin v korist članov in nečlanov, tudi z gospodarskimi dejavnostmi komercialne narave, ki se opravljajo v pomožni in podporni obliki in vsekakor namenjenih doseganju institucionalnih ciljev;
 5. morebitni rezervni skladi, ki bi se ustvarili iz presežkov letnih obračunov ali prireditev, ki bodo vsekakor ponovno vloženi v dejavnosti, ki jih predvideva statut in v dejavnosti, ki so s temi neposredno povezane;
 6. dohodki od prireditev, od promocionalnih pobud, od javnih nabirk tudi s ponudbo dobrin skromne vrednosti v okviru slovesnosti, proslav ali pobud za osveščanje, ki so namenjene samovzdrževanju;
 7. izredni prispevki članov, ki jih določi občni zbor za storitve za člane na področju institucionalne dejavnosti;
 8. podpore krajevnih ustanov, bančnih zavodov, javnih in zasebnih ustanov, Evropske skupnosti in drugih mednarodnih organov;
 9. vsak drugi dohodek od dejavnosti, ki je v skladu s cilji društva.

Vsak obračunski presežek bo v celoti vložen v društvo za izvajanje društvene dejavnosti in ne sme biti na noben način razdeljen med člane, niti posredno.

Finančno leto se zaključi 31. decembra. Ob koncu finančnega leta predloži izvršni odbor, v odobritev občnemu zboru, v roku 6 mesecev od zaključka finančnega leta, ekonomsko-finančni obračun in proračun za naslednje finančno leto.

4. člen

ČLANI

Število članov društva je neomejeno. Član društva lahko postane fizična oseba, ki se strinja z društveni nameni in cilji in se zavzema za njihovo uresničevanje. Člani društva so lahko tudi tuji državljani.

Za članstvo se zaprosi izvršni odbor in s tem sprejme določila statuta in morebitnega notranjega pravilnika. Včlanjenje je neomejeno in za nedoločen čas. Član ima pravico do izstopa iz društva. Izvršni odbor nepreklicno odloča o sprejemanju novih članov. Morebitnih zavrnitev odbor ne bo pojasnjeval.

Člani lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih društva, medtem ko imajo polnoletni člani tudi volilno pravico za odobritev statutarnih sprememb, pravilnikov, za imenovanje društvenih organov in za odobritev bilanc ter za vsak sklep na občnem zboru. Vsak član ima en glas in lahko na občnem zboru pisno pooblasti drugega člana. Vsak član društva ima lahko največ dve pooblastili. Vsak polnoletni član ima pravico do izvolitve v društvene organe.

Člani morajo plačevati vpisnine in članarine, ki jih določa Izvršni odbor.

Vpisnine in članarine se ne vračajo in se ne prenašajo.

Članstvo preneha:

 1. v primeru smrti;
 2. z izstopom in predložitvijo pisne izjave;
 3. z izključitvijo.

O izključitvi določa izvršni odbor v odnosu do člana, ki:

 1. ne spoštuje društvenega statuta, morebitnih notranjih pravilnikov in sklepov društvenih organov;
 2. ne poravna letnega prispevka (članarine) v roku 12 mesecev od začetka društvenega poslovnega leta;
 3. na kakršenkoli način prizadene društvo s hudo škodo, tudi moralno.

Sklepe o izključitvi z navedbo razlogov, razen v primeru neporavnave letnega prispevka – članarine, mora društvo pisno sporočiti dotičnim članom.

Član, ki ga je prizadel ukrep, ima pravico, da se v roku 15 dni od prejema sporočila pritoži nadzornemu odboru.

Izvršni odbor lahko nastopa do članov:

 1. z opominom, če član krši statut in/ali pravilnike;
 2. z začasno izključitvijo do 3 mesecev, če član večkrat ali hudo prekrši statut in/ali pravilnike in moti društveno življenje in/ali kvari ugled društva.

5. člen

DRUŠTVENI ORGANI

Organi društva so:

 1. Občni zbor članov
 2. Predsednik
 3. Izvršni odbor
 4. Nadzorni odbor

6. člen

OBČNI ZBOR ČLANOV

Občni zbor članov je najvišji organ društva, je suveren in ga sestavljajo vsi člani društva.. Občni zbor je lahko reden ali izreden. Skliče ga izvršni odbor ali vsaj 1/3 članov z utemeljeno prošnjo in specifično navedbo vprašanj o katerih naj se razpravlja in odloča, ali nadzorni odbor. Občni zbor mora biti sklican v pisni obliki in z objavo obvestila v vsaj enem krajevnem dnevniku najmanj 8 dni pred sklicem Obvestilo mora navajati kraj, datum, uro prvega in drugega sklicanja ter dnevni red.

Redni občni zbor mora biti sklican vsaj enkrat letno, v teku 6 mesecev od zaključka finančnega leta, za odobritev letnih ekonomsko - finančnih obračunov in predračunov ter letnih programov.

Redni občni zbor sklepa v skladu z 21. členom civilnega zakonika o odobritvi letnih obračunov in predračunov, o smernicah in navodilih, o imenovanju izvršnega odbora in nadzornega odbora, o odobritvi pravilnikov, ki jih sestavi izvršni odbor in o vsem ostalem, za kar je pristojen po zakonu.

Izredni občni zbor sklepa o spremembah ustanovnega akta in statuta z večino glasov prisotnih članov in je sklepčen v prvem sklicanju ob prisotnosti polovice plus eden polnoletnih članov in v drugem sklicanju ob katerikoli prisotnosti polnoletnih članov. Občnega zbora se lahko udeležijo vsi člani, ki so poravnali članarino in ki nimajo v teku kazenskih postopkov.

Vsak polnoletni član društva ima pravico do enega glasu in ga na občnem zboru lahko zastopa drugi, pisno pooblaščeni član.

7. člen

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor sestavlja najmanj 5 (pet) članov. Izvršni odbor izvoli v svoji sredi predsednika, podpredsednika ter lahko poveri ostalim članom posebne naloge in pristojnosti. Člani Izvršnega odbora so tudi načelniki športnih sekcij.

Mandatna doba izvršnega odbora traja 2 (dve) leti in v vsakem primeru do prvega rednega občnega zbora, ki izvoli nove organe. Ob koncu mandatne dobe lahko občni zbor potrdi člane izvršnega odbora. V primeru odstopa enega člana, oziroma odsotnosti na petih zaporednih sejah brez tehtnega razloga, ga lahko ostali člani Izvršnega odbora zamenjajo z novim članom.

V primeru, da odstopi več kot polovica članov izvršnega odbora, preostali člani izvršnega odbora skrbijo za redno upravljanje društva in morajo sklicati občni zbor v roku 60 dni.

Izvršni odbor brez omejitev vodi redno in izredno delo društva, v skladu z določili občnega zbora.

Izvršni odbor:

 1. sklepa o vprašanjih, ki zadevajo delovanje društva, upoštevajoč določila občnega zbora in izvaja različne dejavnosti in pobude;
 2. sestavlja letni obračun in predračun ter okvirne programe delovanja, ki jih odobri občni zbor;
 3. opravlja letni pregled članske knjige in določa morebitne disciplinske ukrepe;
 4. odloča o sprejemanju novih članov in o izključitvah članov;
 5. sestavlja pravilnike (za določila, ki niso zajeta v statutu), ki jih nato odobri občni zbor;
 6. določa vpisnine in članarine.

Izvršni odbor skliče predsednik ali vsaj dva člana izvršnega odbora. Izvršni odbor se sestane vsaj enkrat letno za sestavo obračuna in predračuna, sicer se sklicuje po dogovoru, oziroma v skladu s potrebami delovanja društva.

Izvršni odbor sklepa z večino glasov ob prisotnosti vsaj polovice članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsedujočega.

Sejam izvršnega odbora predseduje predsednik in v njegovi odsotnosti podpredsednik ali najstarejši med prisotnimi.

8. člen

PREDSEDNIK

Predsednik in v njegovi odsotnosti podpredsednik predstavljata društvo v pravnem pogledu in na sodišču ter skrbita za izvrševanje sklepov občnega zbora in izvršnega odbora.

9. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo 3 (trije) člani, ki jih izvoli občni zbor za 2 (dve) leti in jih ob poteku mandata lahko potrdi.

Nadzorni odbor spremlja upravljanje društva, skrbi, da se spoštujeta zakon in statut in pregleduje točnost računovodstva in bilanc.Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo sejam Izvršnega odbora brez volilne pravice.

Nadzorni odbor rešuje spore in nesoglasja med člani in med člani in društvom.

10. člen

JAVNOST IN TRANSPARENTNOST DRUŠTVENIH LISTIN

Zagotovljena mora biti dostopnost in transparentnost vseh aktov društvene dejavnosti, posebno letnih bilanc.

Društveni dokumenti, shranjeni na društvenem sedežu, morajo biti na razpolago in na vpogled članom.

11. člen

RAZPUST

O razpustu društva sklepa izredni občni zbor s tajnim glasovanjem in s 3/4 večino glasov.

V primeru razpusta društva, občni zbor določi enega ali več likvidacijskih upraviteljev in njihove pristojnosti.

Občni zbor odloča tudi o predaji premoženja in morebitnega pribitka. Premoženje se nameni goriškim slovenskim organizacijam ali društvom, ki delujejo za promocijo in razvoj športne dejavnosti, vsekakor pa za splošno korist v sklopu slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Prednost imajo sorodna društva z enakimi ali podobnimi cilji, po posvetu s kontrolnim organom, na podlagi 3. člena, 190. odstavka zakona št. 662 z dne 23. decembra 1996, razen v slučaju drugačnih zakonskih določil.

12. člen

KONČNO DOLOČILO

Za kar ni predvideno v gornjem statutu, veljajo določila civilnega zakonika in drugih zakonov. V primeru sporov in nesoglasij je pristojno sodišče v Gorici.
Italijanščina/Italiano

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO GORICA – ljubiteljsko športno društvo - SOCIETA' ALPINA SLOVENA GORIZIA - Associazione sportiva dilettantistica, in forma abbreviata SPDG, è un’associazione non commerciale operante secondo quanto previsto dall'art. 36 e segg. del Codice Civile, costituita nel 1911 e con atto formale nel 1945, con sede nel Comune di Gorizia, in Corso Verdi, 51/int.

Articolo 2

SCOPO - OGGETTO

L’associazione ha intenzione di far conoscere attraverso l’alpinismo come disciplina sportiva le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del mondo alpino e di promuovere fra i propri soci, soprattutto i più giovani, il rispetto per la montagna e per la natura.

.

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica di attività sportive connesse con la montagna (sci, snowboard, alpinismo, arrampicata, speleologia,...) in forma agonistica e amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive.

Per raggiungere questo scopo potrà:

 1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
 2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
 3. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
 4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
 5. attuare progetti a titolo sperimentale di educazione sportiva nelle scuole;
 6. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, seminari, corsi di formazione e aggiornamento per quadri dirigenti, tecnici e per operatori sportivi;
 7. provvedere alla formazione e la preparazione di squadre sportive e di singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
 8. organizzare attività ricreative e culturali (incontri, escursioni, gite, mostre, manifestazioni,...) a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
 9. gestire immobili e impianti sportivi-ricreativi e culturali, propri o di terzi;
 10. aprire, marcare, attrezzare con opportuni segnali e scritte i sentieri alpini;
 11. mantenere dei rapporti con società alpine e sportive del FVG, della Slovenia, dell’Austria, della Croazia e di altre regioni e paesi;
 12. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzate, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
 13. allestire e gestire, campeggi, spacci, bar circolistici e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
 14. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 15. effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è apolitica e non si propone scopi di lucro.

L'Associazione con i suoi soci può aderire a Federazioni sportive, ad Enti di promozione sportiva, ad Associazioni con medesimo scopo o ad esso affine, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi fissati.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia.

Articolo 3

PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio sociale è costituito da mezzi finanziari, da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

 1. dalle quote sociali e contributi degli associati, ivi comprese le quote d'iscrizione a corsi ed iniziative;
 2. da elargizioni, erogazioni, donazioni, lasciti, eredità, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
 3. da entrate derivanti dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 4. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della associazione;
 5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dagli utili derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
 6. da entrate derivanti da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, e campagne di sensibilizzazione che sono finalizzate al proprio finanziamento;
 7. da contributi dei soci approvati dall'Assemblea e finalizzati alla prestazione di servizi ai soci, alla realizzazione di specifiche iniziative e all'acquisto di beni utili al raggiungimento dei fini sociali;
 8. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti pubblici e privati, dall'Unione Europea e da Organismi internazionali;
 9. da ogni altra entrata derivante da attività compatibili con le finalità sociali.

Ogni eccedenza di bilancio verrà interamente reinvestita nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e non può essere in alcun caso distribuita tra i soci, neanche in via indiretta.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Articolo 4

SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Inoltre possono diventare soci anche i cittadini di altri paesi.

L'ammissione a far parte dell'Associazione in qualità di socio può avvenire previo domanda al Consiglio Direttivo impegnandosi così di accettare ed osservare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni. L'adesione dell'associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La valutazione dei requisiti per l'ammissione è affidata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Eventuali rifiuti non saranno motivati.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative indette dell'Associazione stessa, mentre i soci maggiorenni hanno anche il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci ed ogni altra deliberazione in seno all'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio. Ogni socio maggiorenne può rappresentare non più di 2 (due) soci e può essere eletto alle cariche sociali.

I soci hanno il dovere di versare le quote di ammissione e quelle annuali, determinate dal Consiglio Direttivo.

Le quote di ammissione e quelle annuali non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, salvo che per decesso.

La qualifica di socio si perde:

 1. per decesso;
 2. per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 3. per esclusione.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

 1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
 2. che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 12 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
 3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese i materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera e devono essere motivate, ad eccezione del caso di morosità.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per contestare al Collegio Sindacale gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

Nei confronti dei soci il Consiglio Direttivo può adottare ulteriori provvedimenti disciplinari, quali:

 1. ammonizione, qualora il socio si produca in lievi infrazioni allo statuto e/o ai regolamenti;
 2. sospensione fino a 3 mesi, qualora il socio fosse recidivo in lievi infrazioni o si produca in infrazioni più gravi che turbano la vita dell'Associazione e/o che ledono l'immagine dell'Associazione stessa.

Articolo 5

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

 1. l'Assemblea Generale dei soci;
 2. il Presidente;
 3. il Consiglio Direttivo;
 4. il Collegio Sindacale.

Articolo 6

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Può essere convocata dal Consiglio Direttivo, da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, quando ne sia fatta motivata richiesta con specifiche indicazioni sugli argomenti di cui trattare e deliberare o dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta e pubblicazione su un giornale quotidiano locale, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'anno precedente, del bilancio preventivo e del programma di massima delle attività per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile sui rendiconti economico-finanziari preventivi e consuntivi, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, sulle ratifiche dei regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni ed in seconda convocazione a maggioranza semplice con qualsiasi numero di soci maggiorenni presenti.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e nei confronti dei quali non siano stati addottati provvedimenti disciplinari sospensivi.

I soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare all’Assemblea, tramite delega, da altro socio.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri eletti. Esso nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, e può attribuire per gli altri suoi componenti specifici incarichi o competenze. Fanno parte del Consiglio Direttivo inoltre i Capi delle sezioni sportive.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 (due) anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sua sostituzione come pure nel caso che un membro rimanesse assente, senza giustificato motivo, da cinque consecutive sedute.

Nel caso che più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i membri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e dovranno convocare l'Assemblea dei Soci entro 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, salvo diverse disposizioni assembleari.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

 1. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, rispettando le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative necessarie;
 2. predisporre i rendiconti economico finanziari e bilanci preventivi e i programmi di massima dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 3. effettuare la revisione annuale della lista dei soci, prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
 4. deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci;
 5. redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato espressamente dal presente Statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;
 6. stabilire le quote di ammissione e quelle annuali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, compatibilmente con l’attività dell’associazione, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine ai bilanci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano in età tra i presenti.

Articolo 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Articolo 9

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea che restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

I Sindaci controllano l'amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. I membri del Collegio Sindacale possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio Sindacale delibera in merito alle controversie tra i soci e tra soci e l'Associazione.

Articolo 10

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 11

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto con il voto segreto di almeno tre quarti dei soci espresso durante l’Assemblea Generale straordinaria.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Delibera altresì sulla devoluzione del netto risultante dalla liquidazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni slovene goriziane che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale nell’ambito della comunità slovena in Italia, con preferenza per associazioni che abbiano il medesimo scopo o ad esso affine, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 12

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti. In caso di controversie l'unico Foro competente è quello di Gorizia.